Phn mm mi ã c ci tin chc nng tìm kim, giao din gn gàng và h tr thêm mt s nh dng so vi phiên.
Mt s tính nng khác blindwrite 5.2 24 crack ca chng trình nghe nhc Windows Media Player.Contributed by: Shane Parkar, rating: 0 of 5, rate It!Modem: ti thiu 28,8 Kbps, tt hn nt kt ni bng thông rng.Rip CDs, powerful playlists, better media information, discover new music.H tr bt c phng tin codec nào và nh dng ni dung s dng nhng b lc c bit DirctX.Bên cnh vic chi video và nhc, ng dng cung cp cách thc thun tin ng b hóa các thit b di ng, nh máy nghe nhc MP3, các th vin nhc c lu tr trên máy tính.Các tính nng mi nht trong Windows Media Player 11 là kh nng ng k nhng bài hát mt phí và dch v video.Chc nng tìm kim thì khá nhanh, trong khi các nút, back, Forward cung cp thêm s thun tin khi chi và t chc các tp tin a phng tin cùng mt lúc.Windows Media Player 11 c thit k làm vic vi tt c các phiên bn ca Windows XP Service Pack 2 (SP2 và cng có th c s dng khôi phc li Windows Media Player và các công ngh liên quan n các phiên.A quang: a CD xem a CD âm thanh.
Có nhng la chn cho crossfading và iu chnh âm lng, cân bng ha d dàng iu chnh các tn s âm thanh, hiu ng SRC WOW và thm chí 3 trc Dolby Digital.Giao din ca Microsoft Windows Media Player 11 c thit k c bit giúp bn t chc các file nhc, video d dàng.Doesn't Work on: Add info, license: Add info, official Website: m/windows/windowsmedia company: Microsoft Corp.A DVD xem DVD.Windows Media Player (11.0.5721.5145 RU Final).Tính nng qun l phng tin vi th vin c tích hp, lp danh mc, sp xp theo album, ngh s, th loi, ngày phát hành.Nu không ng k, bn có th duyt các trang web khác nhau và so sánh giá c gia các dch v bao gm XM Radio - tt c t giao din Windows Media Player.Nhìn chung, Windows Media Player cung cp hu ht mi th bn cn cho tt c các loi media.
Th vin có cu trúc tt (kiu cây th mc) và a n cho bn nhng truy cp nhanh n nhc, video, hình nh, cng nh là nhng chng trình truyn hình c ghi li, hay nhng a im mng có cha các tp tin.

Ghi a âm thanh, phn mm này cng bao gm chc nng ghi a âm thanh chuyên dng.